Tabele

Vrtec

Svetovalna delavka v vrtcu razporeja otroke po skupinah. Pri tem upošteva pravilnik o normativih, ki je dokaj »kompliciran«. Vzgojiteljice pogosto dvomijo, da je razpored pravilen. Menijo, da je v njihovi skupini otrok preveč. Svetovalna delavka jim mora tako vedno znova razlagati, kako to, da je v njihovi skupini lahko toliko otrok. Pripravi program, da bodo lahko vzgojiteljice same preverile, kakšen normativ velja za njihovo skupino in koliko je še prostih mest. Vnesejo naj število otrok v skupini po posameznih letnikih rojstva in posebnosti skupine, ki vplivajo na normativ. Program pa naj izpiše: tip skupine, osnovni normativ, zvišan normativ (če je zvišan), znižan normativ (če je znižan), skupno število otrok, število otrok po letnikih (samo za tiste letnike, ki so v skupini) in število prostih mest. Upoštevaj, da so v vrtec vključeni otroci od enega do šestih let. Podatki iz pravilnika, ki jih potrebujemo za pripravo programa: V posamezne oddelke je lahko vključeno: v starostno homogen oddelek: prvega starostnega obdobja: največ 12 otrok, drugega starostnega obdobja: oddelek 3 do 4-letnih otrok: največ 17 otrok, oddelek 4 do 6-letnih otrok: največ 22; v starostno heterogen oddelek: prvega starostnega obdobja: največ 10 otrok, drugega starostnega obdobja: največ 19 otrok; v starostno kombiniran oddelek: največ 17 otrok. V kombiniranem oddelku je lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja. Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, ko so v oddelku vsaj trije otroci 1. starostnega obdobja. Kadar sta v oddelku prvega starostnega obdobja eden ali dva otroka, ki presegata starostni razpon enega leta, oziroma štirje otroci ali manj v oddelku drugega starostnega obdobja, se uporablja normativ za homogene oddelke. Pri določanju starostnega razpona se upošteva koledarsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v drugo starostno obdobje otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti. Ne glede na te določbe, lahko občina v primeru pomanjkanja mest v vrtcih določi, da se lahko število otrok izjemoma poveča za največ dva otroka. Normativ se v posebnih primerih zniža za 2 otroka (če so v oddelek usmerjeni otroci s posebnimi potrebami in/ali, če je prostor za skupino manjši od predpisanega).

Namig