Zanke

Plače

Napišite program, ki bo seštel redne prihodke (12 plač, božičnico, regres) in izračunal povprečni mesečni prihodek ter vse prihodke v letu. Rezultat zaokroži na dve decimalki.

Namig