Zanke

Palindrom

Sestavi metodo public static Vector<String> palindrom(Vector<String> v), ki sprejme vektor nizov dolžine n. Vrniti mora vektor nizov dolžine 2n, kjer so na prvih n mestih elementi vektorja v, na drugih n pa elementi vektorja v v obratnem vrstnem redu. Primer: če metodo pokličemo z vektorjem [miha, jure], mora metoda vrniti vektor [miha, jure, jure, miha].

Rešitev (Java)