Objektno programiranje

Datum

Datum Sestavi razred Datum, ki predstavlja datum (dan, mesec in leto). Definiraj ustrezne komponente in konstruktorje. Definiraj metodo override public string ToString(), ki vrne datum predstavljen z nizom znakov. Definiraj metodo public bool Equals(Datum d), ki vrne True, če je datum this enak datumu d. Datum 2 Razredu Datum dodaj metodo public int CompareTo(Datum d), ki primerja this in d ter vrne celo število: < 0, če je this pred d 0, če je this enak d > 0, če je this za d Datum 3 Razredu datum dodaj metodi metoda bool PrestopnoLeto() - vrne true, če je leto prestopno. metoda bool Veljaven() - vrne true, če je datum veljaven.

Rešitev (Java)