Tabele

Regresija

Pri fiziki dostikrat uporabljamo grafično analizo podatkov. Skozi ponavadi "malo razmetane" točke največkrat potegnemo premico. Nekaj točk seveda potem leži na enem bregu premice, nekaj točk pa na drugem. Premici nato določimo strmino in iz nje sklepamo na določeno fizikalno količino. Z metodo najmanjših kvadratov pridemo do enačbe premice skozi "razmetane" točke brez risanja. Brez izpeljave navedimo enačbi za določanje koeficientov $k$ in $n$: k = (\frac{\sum xy - (\frac{(\sum x)(\sum y)}{n})}{\sum x^2 -(\frac{(\sum x)^2}{n})}) n = \bar y - k * \bar x Razlaga uporabljenih simbolov $m$ je število vseh točk Navodilo sestavljalcu programa: program naj uporabnika vpraša koliko parov podatkov bo vnesel (vnos bo brez enot) upoštevaj, da bodo podatki decimalna števila zapiši metodo, ki bo izračunala vsoto elementov v tabeli (vsotaElementov) zapiši metodo, ki bo izračunala vsoto kvadratov elementov v tabeli (vsotaKvadratElementov) zapiši metodo, ki bo izračunala vsoto zmnožkov enakoležnih elementov dveh tabel (vsotaProduktTabel) zapiši metodo, ki bo poklicala ustrezne metode za izračun enačbe premice izpiši enačbo premice (brez enot)

Rešitev (Java)